I. ВЪВЕДЕНИЕ

WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица - настоящи клиенти или потенциални такива, както и потребители на уеб сайт: www.waveexbg.com, („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ), включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Сайта, Политиката за използване на "бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: info@waveexbg.com

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно - с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги, и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта.
WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) не може да Ви предостави поисканата услуга и/или продаде стоката, която сте поискали, ако не предоставите нужната информация. В определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) разполага с друго правно основание за това, включително изпълнение на нормативно установени задължения.
 

II. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) осъществява дейност чрез “СОФИЯ СТАРТЪП” ЕООД, вписано в Търговски регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130966825, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, 1000, ул. “Цар Симеон” № 60

e-mail: info@waveexbg.com

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ).

1.Основните видове лични данни, които се събират и обработват, са:

(i) Информация за лична идентификация (имена);
(ii) Данни за контакт (адрес за доставка, електронен адрес, Ваш телефонен номер или телефонен номер на посочено от Вас лице за контакт и други).

2.WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) може да обработва данни, събирани в процеса на предоставяне на услугите:

(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
(ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
(v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

3.WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

4.Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
 

IV. ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) обработва данните Ви за следните цели:

(i) Идентифициране на клиент при: обработване на заявка и сключване на договор; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
(ii) Данни, получени от Вас при изпълнение на задължения, произтичащи от договори, сключени с Вас, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
(iii) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
(iv) Плащане на задължения, управление на събиранията на вземанията;
(v) Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация.

2. В изпълнение на свои законови задължения, WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) обработва данните Ви за следните цели:

(i) Издаване на фактури;
(ii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – ЗЗЛД, GDPR;
(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
 
3. WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
(ii) Директен маркетинг на продукти и услуги;
(iii) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании.

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ).

(i) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
(ii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите.

V. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

(i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(ii) Лица, които по възлагане на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
(iv) Лица, на които WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) обработват личните Ви данни от името на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ);
(v) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
(vi) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.
 

VI. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) и Вас - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

 
VII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ), посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@waveexbg.com .

Имате право да поискате от WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ):

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • коригиране без ненужно забавяне на неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без
 • да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
 • Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ), при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 
2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ), можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора.

3. Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

4. Директен маркетинг

Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама. За целта можете да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: info@waveexbg.com .

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, данни за контакт и адрес на доставка.
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

VIII. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 • - WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • - достъпът на служителите на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) е ограничен, в зависимост от задълженията им;
 • - WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) е установила задължения за поверителност за своите служители;
 • - достъпът до офис оборудването на WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) и компютрите на всеки служител е ограничено.
 • - ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
 • - С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
 

IX. ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, WAVEEX BULGARIA (УЕЙВЕКС БЪЛГАРИЯ) ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.
 

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.
 

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Настоящата политика е приета и утвърдена на 27.11.2019 г., като е съобразена с действащото към момента законодателство в сферата на защитата на личните данни.
 


New Account Register

Already have an account?
Log in instead Или Reset password